แจ้งการย้านเว็ปไซต์ใหม่ ของเทศบาลตำบลลำน้ำพองแจ้งเว็ปไซต์เทศบาลตำบลลำน้ำพองใหม่      lumnamphong.go.thเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่สาธารณชนผู้สนใจเข้าค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถเข้าค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ได้ที่ lumnamphong.go.th  นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 
สายด่วนกู้ภัย

   เหตุด่วน  ไฟไหม้  อุบัติเหตุฉุกเฉิน


       ! โปรดแจ้ง !


  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 สายด่วน  กู้ชีพ 

        อุบัติเหตุสาหัส  รับ-ส่งผู้ป่วย


        ! โปรดแจ้ง ! 
  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ศูนย์ป้องกันการทุจริต
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน       
   แผนพัฒนาเทศบาล
   เทศบัญญัติ
   แผนดำเนินงาน
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนป้องกันการทุจริต
   คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
   รายงานอื่นๆ
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มา ประมวลสรุปผลการทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 
Visitors

เริ่มดำเนินการ  1 ตุลาคม 2555
"  ลำน้ำพองไร้มลพิษ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีรายได้   เป็นศูนย์กลางการค้าขายและคมนาคม  ปลูกฝังค่านิยมรักท้องถิ่น  "

ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
 1. ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      จำนวน 1 อัตรา
    2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
    3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               จำนวน 1 อัตรา
    4. ผู้ช่วยครู                                  จำนวน 1 อัตรา
    5. พนักงานขับรถยนต์                      จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน 2 ตำแหน่ง  4 อัตรา
    1. ผู้ดูแลเด็ก                                จำนวน 1 อัตรา
    2. คนงาน                                    จำนวน 3 อัตรา

ข้อมูล ณ  วันที่ 29 มิถุนายน  2561

 
ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
 1. ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
    1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน 1 อัตรา
    2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                     จำนวน 1 อัตรา
    3. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ                     จำนวน 1 อัตรา
    4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  จำนวน 1 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 27  ธันวาคม 2560
 

โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง

- โครงการซ่อมแซมถนน 2 สาย
  1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเสือเต้น -บ้านหนองหารจาง ชุมชนห้วยเสือเต้น   
หมู่ที่ 16
  2. ถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง - หนองคู  ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17


- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมวางบ่อพัก
   สายสามแยกประปาหมู่บ้าน ไปหน้าวัดโนนสระบัว  ชุมชนโคกสูง  หมู่ที่ 9
   บันทึกกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายสี่แยกกลางบ้านไปถนนลาดยาง อบจ.
   ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9    
   บันทึกกำหนดราคากลาง


- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
  1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำมืดเหนือ-มิตรภาพ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12
  2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองโน-โคกทวีจักร ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11
  3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายจากโคกหินลาด-ถนนลูกรังสายคำมืดเหนือ ไปโคกทวีจักร  ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12
  4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโคกหินลาด - ไร่นายขวัญชัย  พิมพ์เรือง


- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองโน  ชุมชนหนองโน  หมู่ที่ 11                        
 ขออนุมัติเมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.  พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรรอบหมู่บ้านไปโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ชุมชนหนองโน  หมู่ที่ 11      
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็ก ชุมชนด้วง  หมู่ที่ 6      
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 9  เมษายน 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนด้วง  หมู่ที่ 6                         
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 9 เมษายน  2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการจ้างเหมาถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บ่อขยะ                               
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ  ชุมชนคำมืดเหนือ  หมู่ที่ 12                  
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีชุมชนไปถนนสายทางหลวงชนบท  ชุมชนคำมืดเหนือ  หมู่ที่ 12   
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน - ถนนสายห้วยไผ่ห้วยตับเต่าคำบง ชุมชนหนองโน  หมู่ที่ 11    
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาร์มรอบหมู่บ้านไปถนนทางหลวงชนบท ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่  12    
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง

 

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายน้ำพองกระนวน-บ้านกุดน้ำใสน้อย
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม 2561
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายจากข้างโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำในไปวัดป่าบ้านห้วยไผ่  ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
   สายหน้าศาลาอเนกประสงค์ไปถนนลาดยาง ชุมชนห้วยเสือเต้น  หมู่ที่ 16
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายจากบ้านคำมืดใต้-บ้านโคกสูง  ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายบ้านกุดน้ำใสน้อยไปวัดป่าบ้านกุดน้ำใสน้อย ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายบ้านหนองหารจางไปบ้านคำบง ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายจากบ้านหนองหญ้ารังกาไปวัดป่าเทพนิมิตรชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. ขนาดเส้นผ่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร                      
    พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล.   สายจากสี่แยกข้างวัด - ถนนมิตรภาพ (ด้านทิศใต้)   
    ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5        ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
    รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. ขนาดเส้นผ่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร                      
    พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล.   สายบ้านห้วยเสือเต้นไปบ้านหนองหารจาง
    (ด้านทิศตะวันออก)  ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3    ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
    รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก     
    สายจากบ้านห้วยไผ่ - คลองชลประทาน (ด้านทิศตะวันตก) ชุมชนห้วยไผ่  หมู่ที่ 1
    ประกาศ  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
    รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง  


 

โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา


- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดป่าเทพนิมิต ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 
   ประกาศ ณ  วันที่ 5 กันยายน 2560    รายละเอียดดังนี้

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดป่าเทพนิมิต
  ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  รายละเอียดดังนี้

- ประกาศประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) กระบะ 4 ประตู 
  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง                                                             
  ประกาศ  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  รายละเอียดดังนี้ 

ศูนย์ป้องกันการทุจริต
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 


   -   เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่สาธารณชนผู้สนใจเข้าค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถเข้าค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ได้ที่ lumnamphong.go.th 
 
 
  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2561  ดูรายละเอียด
 
 -  ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบภายใน  ประจำปี พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด


  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน กันยายน 2561  ดูรายละเอียด

  -  คำสั่งเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
     ประจำเดือน กันยายน 2561  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2561  ดูรายละเอียด

  -  คำสั่งเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
    
ประจำเดือน สิงหาคม 2561  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2561  ดูรายละเอียด
 
  -  คำสั่งเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
    
ประจำเดือน มิถุนายน 2561  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน เมษายน 2561  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ดูรายละเอียด
 
  -  ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2560  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอ  ดูรายละเอียด

 ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน  พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกฐินสามัคคี  เพื่อทอดถวาย  ณ  วัดป่าธรรมรุ่งเรือง   บ้านคำมืดเหนือ  หมู่ที่ 12   
     วันอาทิตย์ที่ 15  ตุลาคม  2560  เป็นวันรวม
     วันจันทร์ที่  16  ตุลาคม  2560    เป็นวันถวาย

 -   ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรับซื้อ/ฝากธนาคารขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560  ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบภายใน  ประจำปี พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอดเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560  
     ซึ่ง จัดในวันที่ 4  กันยายน 2560  โดยจะออกทอดเทียนของวัดบ้านห้วยเสือเต้น    และวัดโนนสระบัว  บ้านโคกสูง  
     เริ่มตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป
 
   เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จำนวน ๑ อัตรา   โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15- 29 สิงหาคม  2560     ในวันและเวลาราชการ  สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่    สำนักปลัดเทศบาล    เทศบาลตำบลลำน้ำพอง     ถนนน้ำพอง – กระนวน    ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-41908  ดูรายละเอียด


   -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  เชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีเจ้าปู่บึงปากถุงเทียว  ประจำปี 2560   ในวันที่  7 มิถุนายน 2560  ณ  ศาลเจ้าปู่บึงถุงเทียว (บ้านพักโรงงานน้ำตาล) เริ่มเวลา  08.00 น.  เป็นต้นไป

  -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2560  
     ซึ่ง จัดในวันที่ 13  เมษายน 2560  โดยจะออกรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทุกชุมชน  
     เริ่มตั้งแต่เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป

  -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลังสามัคคี รวมของดีน้ำพอง ประจำปี 2560  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามที่ว่าการอำเภอน้ำพอง  

 -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของเรา            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559   ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง  โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

  -  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน  พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบภายใน  ประจำปี พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด


 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
 
Exchange Rate
 
Gold Price
สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
99  หมู่ที่ 6  ถ.น้ำพอง-กระนวน  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
โทร./Fax   0-4344-1908   สายด่วนกู้ชีพ โทร. 090-3549609
                                                                  ติดต่อ สำนักปลัด                       -
                                                                           กองคลัง                091-0631802
                                                                           กองช่าง                083-6738923
                                                                           กองสาธารณสุข   083-0805712
                                                                           งานป้องกัน กู้ภัย   091-0614291 , 
0-4344-1907

Email : lumnampong_kk@hotmail.com
http://www.lumnampong.circlecamp.com