สายด่วนกู้ภัย

   เหตุด่วน  ไฟไหม้  อุบัติเหตุฉุกเฉิน


       ! โปรดแจ้ง !


 
 สายด่วน  กู้ชีพ 

        อุบัติเหตุสาหัส  รับ-ส่งผู้ป่วย


        ! โปรดแจ้ง ! 
    คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   รวมพระราชบัญญัติ
   แผนพัฒนาเทศบาล
   เทศบัญญัติ
   แผนดำเนินงาน
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนป้องกันการทุจริต
   คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
   เรื่องอื่นๆ
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มา ประมวลสรุปผลการทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 
Visitors

เริ่มดำเนินการ  1 ตุลาคม 2555
"  ลำน้ำพองไร้มลพิษ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีรายได้   เป็นศูนย์กลางการค้าขายและคมนาคม  ปลูกฝังค่านิยมรักท้องถิ่น  "

ข้อมูล ณ  วันที่ 29 มิถุนายน  2561

  ข้อมูล ณ วันที่ 27  ธันวาคม 2560

 

โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง


- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองโน  ชุมชนหนองโน  หมู่ที่ 11                        
 ขออนุมัติเมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2561
 บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.  พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรรอบหมู่บ้านไปโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ชุมชนหนองโน  หมู่ที่ 11      
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็ก ชุมชนด้วง  หมู่ที่ 6      
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 9  เมษายน 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนด้วง  หมู่ที่ 6                         
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 9 เมษายน  2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการจ้างเหมาถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บ่อขยะ                               
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ  ชุมชนคำมืดเหนือ  หมู่ที่ 12                  
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีชุมชนไปถนนสายทางหลวงชนบท  ชุมชนคำมืดเหนือ  หมู่ที่ 12   
   ขออนุมัติเมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน - ถนนสายห้วยไผ่ห้วยตับเต่าคำบง ชุมชนหนองโน  หมู่ที่ 11    
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาร์มรอบหมู่บ้านไปถนนทางหลวงชนบท ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่  12    
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561
   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง


- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ชุมชนคำมืดเหนือ  หมู่ที่ 12               
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  21  กันยายน  2560


- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ชุมชนคำมืดใต้  หมู่ที่ 14                     
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  15  กันยายน  2560

- โครงการขยายผิวจราจร คสล.  สายข้างวัดด้านทิศตะวันตก  ชุมชนคำมืดใต้  หมู่ที่ 14         
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  15  กันยายน  2560

- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. สายรอบหมู่บ้าน (ด้านทิศใต้)  ชุมชนคำมืดใต้  หมู่ที่ 14        
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  14  กันยายน  2560
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง                           
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  6  กันยายน  2560
  
บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง

- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2560          
   ขออนุมัติเมื่อวันที่  1  กันยายน 2560

   บันทึกขออนุมัติพร้อมกำหนดราคากลาง

 

     โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา    


- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดป่าเทพนิมิต ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 
   ประกาศ ณ  วันที่ 5 กันยายน 2560    รายละเอียดดังนี้

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดป่าเทพนิมิต
  ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  รายละเอียดดังนี้

- ประกาศประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) กระบะ 4 ประตู 
  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง                                                             
  ประกาศ  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                    
  ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง                               
  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558   รายละเอียดดังนี้     แบบแปลนก่อสร้าง


                


 

โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา    ขออนุมัติเมื่อวันที่  29 มีนาคม 2560 

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายจากข้างโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำในไปวัดป่าบ้านห้วยไผ่  ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
   สายหน้าศาลาอเนกประสงค์ไปถนนลาดยาง ชุมชนห้วยเสือเต้น  หมู่ที่ 16
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายจากบ้านคำมืดใต้-บ้านโคกสูง  ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายบ้านหนองหารจางไปบ้านคำบง ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายจากบ้านหนองหญ้ารังกาไปวัดป่าเทพนิมิตรชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   สายบ้านกุดน้ำใสน้อยไปวัดป่าบ้านกุดน้ำใสน้อย ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศ ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 2561  
   รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. ขนาดเส้นผ่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร                      
    พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล.   สายจากสี่แยกข้างวัด - ถนนมิตรภาพ (ด้านทิศใต้)   
    ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5        ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
    รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง

 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่นศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก     
    สายจากบ้านห้วยไผ่ - คลองชลประทาน (ด้านทิศตะวันตก) ชุมชนห้วยไผ่  หมู่ที่ 1
    ประกาศ  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
    รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดราคากลาง  

 - โครงการจ้างซ่อมสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านห้วยเสือเต้น หมูที่ 3              
   ประกาศ ณ วันที่  18  ตุลาคม  2560

 -  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมา ขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านด้วง
    หมุ่ที่ 6  และบ้านโคกสูง  หมู่ทีี่ 9,17   ประกาศ  ณ  วันที่  22 พฤศจิกายน 2559
   รายละเอียด                        

 - โครงการจ้างเหมา ขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านด้วงหมุ่ที่ 6  และบ้านโคกสูง  หมู่ทีี่ 9,17         ประกาศ ณ วันที่  19 ตุลาคม  2559
    รายละเอียดโครงการ             แบบสรุปราคากลางและรายการประมาณการ
  
 - โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง                                          
    ประกาศ ณ วันที่  25  กรกฎาคม  2559
    รายละเอียดโครงการ             แบบสรุปราคากลางและรายการประมาณการ

  - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  คสล. 3 ชั้น  12  ห้อง
    รายละเอียดโครงการ             แบบสรุปราคากลางและรายงานประมาณการ                        ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  2557
 
  - โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
    รายละเอียดโครงการ             แบบสรุปราคากลางและรายงานประมาณการ                       ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  2557


 

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
 
Clock
 
Google Maps

  
  -  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด


  -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี  เพื่อทอดถวาย ณ วัดป่าธรรมรุ่งเรือง  บ้านคำมืดเหนือ  หมู่ที่ 12   ตำบลน้ำพอง  
    โดยในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560  เป็นวันรวม     วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นวันทอดถวาย

  -  ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบภายใน  ประจำปี พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอดเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560  
     ซึ่ง จัดในวันที่ 4  กันยายน 2560  โดยจะออกทอดเทียนของวัดบ้านห้วยเสือเต้น    และวัดโนนสระบัว  บ้านโคกสูง  
     เริ่มตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป
 
   เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จำนวน ๑ อัตรา   โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15- 29 สิงหาคม  2560     ในวันและเวลาราชการ  สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่    สำนักปลัดเทศบาล    เทศบาลตำบลลำน้ำพอง     ถนนน้ำพอง – กระนวน    ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-41908  ดูรายละเอียด


   -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  เชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีเจ้าปู่บึงปากถุงเทียว  ประจำปี 2560   ในวันที่  7 มิถุนายน 2560  ณ  ศาลเจ้าปู่บึงถุงเทียว (บ้านพักโรงงานน้ำตาล) เริ่มเวลา  08.00 น.  เป็นต้นไป

  -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2560  
     ซึ่ง จัดในวันที่ 13  เมษายน 2560  โดยจะออกรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทุกชุมชน  
     เริ่มตั้งแต่เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป

  -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลังสามัคคี รวมของดีน้ำพอง ประจำปี 2560  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามที่ว่าการอำเภอน้ำพอง  

 -  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของเรา            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559   ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง  โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

  -  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน  พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบภายใน  ประจำปี พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด

  -  ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ดูรายละเอียด


 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
 
Exchange Rate
 
Gold Priceสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
99  หมู่ที่ 6  ถ.น้ำพอง-กระนวน  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
โทร./Fax   0-4344-1908   สายด่วนกู้ชีพ โทร. 090-3549609
                                                                ติดต่อ สำนักปลัด                       -
                                                                           กองคลัง                091-0631802
                                                                           กองช่าง                083-6738923
                                                                           กองสาธารณสุข   083-0805712
                                                                           งานป้องกัน กู้ภัย   091-0614291 , 
0-4344-1907

Email : lumnampong_kk@hotmail.com
http://www.lumnampong.circlecamp.com