สายด่วนกู้ภัย

   เหตุด่วน  ไฟไหม้  อุบัติเหตุฉุกเฉิน


       ! โปรดแจ้ง !


 
 สายด่วน  กู้ชีพ 

        อุบัติเหตุสาหัส  รับ-ส่งผู้ป่วย


        ! โปรดแจ้ง ! 
    คู่มือบริการประชาชน
   รวมพระราชบัญญัติ
   แผนพัฒนาเทศบาล
   เทศบัญญัติ
   แผนดำเนินงาน
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มา ประมวลสรุปผลการทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 
Visitors

เริ่มดำเนินการ  1 ตุลาคม 2555
"  ลำน้ำพองไร้มลพิษ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีรายได้   เป็นศูนย์กลางการค้าขายและคมนาคม  ปลูกฝังค่านิยมรักท้องถิ่น  "

เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  นำโดยนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  ประชาชนในชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  พร้อมใจกันจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน ศาลเจ้าปู่บึงปากถุงเทียว  โดยมีกิจกรรมการบวงสรวงศาลเจ้าปู่บึงปากถุงเทียว  การรำบวงสรวงจากเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง   การประกวดก่อกองทราย  พิธีทางศาสนา  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

 
Clock
 
Google Maps
 
Oil Price (PTT)
 
Weather Report


เทศบาลตำบลลำน้ำพอง นำโดยนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและเป็นการขอพรผู้สูงอายุ


เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  นำโดยนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  จัดทำโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560-2562 


เทศบาลตำบลลำน้ำพอง 
นำโดยนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย  ประจำปี 2559  ณ  พระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม


- ประกาศประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) กระบะ 4 ประตู 
  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง                                                              ประกาศ  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                      ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ    
  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง                                ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558   รายละเอียดดังนี้     แบบแปลนก่อสร้าง

- สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558      ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558  รายละเอียดดังนี้

-  สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง และพนักงานเทศบาล                      ประกาศ ณ วันที่  10  กันยายน  2558       รายละเอียดดังนี้ 

-  จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 
    ประจำปี  2558 (โต๊นักเรียนและโต๊ะโรงอาหาร)                        ประกาศ ณ วันที่  19  สิงหาคม 2558       รายละเอียดดังนี้


- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558         ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558      รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล
  ลำน้ำพอง ประจำปี 2557(ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา
  และครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์)                                           ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม 2558      รายละเอียดดังนี้


                
                                                                                         ดูประกาศทั้งหมด

 

โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็กสายจากสี่แยกนายไกรสา สมเทศน์-บ้านนางมี ชุมชนหนอโน ม.11
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลาง


- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายจากบ้านนายสมพงษ์ สุพัฒน์-บ้านนายจำลอง จันทร์เรือง (ตรงข้ามวัดคำสว่าง)

   ชุมชนคำมืดใต้ ม.14
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลาง


- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็กสายจากสี่แยกศาลาประชาคม-ถนนสายรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก (ฝั่งทิศเหนือ) ชุมชนคำมืดเหนือ ม.12
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็กสายบ้านนางดาว โรงงานไบโอแก๊ส (ด้านทิศตะวันตก)

  ชุมชนกุดน้ำใสน้อย ม.10
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางฝาตะแกรงงเหล็กสายสี่แยกกลางบ้าน-บ้านนายสมจีน ชุมชนกุดน้ำไสน้อย ม.10
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลาง


- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายสี่แยกศาลากลางบ้าน-หน้าบ้านนายสินธนู ชุมชนหนองหญ้ารังกา ม.7
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลาง


- โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านห้วยไผ่-โคกทวีจักร ชุมชนห้วยไผ่ ม.1
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมพร พุทธกัลยา ถนนสายรอบหมู่บ้าน ชุมชนห้วยไผ่ ม.1
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลาง

- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายจากร้านซ่อมนายบุญถิน-นรินทร์ -สี่แยกกลางบ้าน ชุมชนหนองหญ้า ม.7
  ขออนุมัติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
  บันทึกข้อความขออนุมัติ                         ราคากลางสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
99  หมู่ที่ 6  ถ.น้ำพอง-กระนวน  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
โทร./Fax   0-4344-1908   สายด่วนกู้ชีพ โทร. 090-3549609
                                                                ติดต่อ สำนักปลัด                       -
                                                                           กองคลัง                091-0631802
                                                                           กองช่าง                083-6738923
                                                                           กองสาธารณสุข   083-0805712
                                                                           งานป้องกัน กู้ภัย   091-0614291

Email : lumnampong_kk@hotmail.com
http://www.lumnampong.circlecamp.com