สายด่วนกู้ภัย

   เหตุด่วน  ไฟไหม้  อุบัติเหตุฉุกเฉิน


       ! โปรดแจ้ง !


 
สายด่วน  กู้ชีพ

        อุบัติเหตุสาหัส  รับ-ส่งผู้ป่วย


        ! โปรดแจ้ง ! 
    คู่มือบริการประชาชน
   รวมพระราชบัญญัติ
   แผนพัฒนาเทศบาล
   เทศบัญญัติ
   แผนดำเนินงาน
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มา ประมวลสรุปผลการทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 
Visitors

เริ่มดำเนินการ  1 ตุลาคม 2555
"  ลำน้ำพองไร้มลพิษ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีรายได้   เป็นศูนย์กลางการค้าขายและคมนาคม  ปลูกฝังค่านิยมรักท้องถิ่น  "

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั่้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ในกลุ่มที่ 2
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5             จำนวน  1 อัตรา

ข้อมูล  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั่้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ในกลุ่มที่ 2
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5             จำนวน  1 อัตรา

ข้อมูล  ณ วันที่ 9 เมษายน 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั่้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา           จำนวน  1 อัตรา

ข้อมูล  ณ วันที่ 9 เมษายน 2558

พิธีบวงศรวงศาลเจ้าปู่บึงถุงเทียว  ประจำปี ๒๕๕๘  นำโดยนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  ได้เป็นประธาน  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานเทศบาล  และประชาชนชาวลำน้ำพองมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


 

 
Clock
 
Google Maps
 
Oil Price (PTT)
 
Weather Report


    ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี    รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ    ประจำปี 2558  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  โดยจัดเป็นประเพณีทุกปี  ซึ่งได้ออกรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทุกชมชนตามหมู่บ้านต่างๆ นำโดยนางสาวศิรประภา  เต้มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำนำ้ำพอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และพนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยที่ได้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัด ณ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 
ซึ่งนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  ได้มาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้


เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้ำพองเกมส์  ประจำปี ๒๕๕๘  ขึ้น  ซึ่งจัดการแข่งขัน  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง  โดยการแข่งขันครั้งนี้  เทศบาลตำบลลำน้ำพองได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย ประเภททั่วไป 


- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล
  ลำน้ำพอง ประจำปี 2557(ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา
  และครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์)                                           ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม 2558      รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
  ประจำปี  2557  (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)                   ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2558     รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร  คสล.
  จากสี่แยกกลางบ้าน - หน้าบ้านนางนิยม  ชุมชนโคกสูง  หมู่ที่ 17       ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.   สายจากถนน คสล.
  รอบหมู่บ้าน - สี่แยกสถานีรถไฟ ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14                  ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร  คสล.
  พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็ก   สายจากศาลาประชาคม - ถนนลูกรัง
  สายรอบหมู่บ้าน  (ฝั่งทิศตะวันตก) ชุมชนคำมืดเหนือ  หมู่ที่ 12          ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  คสล.
  สายจากศาลาประชาคม - บ้านนางบัวลี  เนื่องโพนงาม
  ชุมชนหนองโน  หมู่ที่ 11                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร  คสล.
  พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็ก  สายสี่แยกศาลาประชาคม-
  คลองส่งน้ำ (ด้านทิศตะวันตก)  ชุมชนกุดน้ำใสน้อย  หมู่ที่ 10             ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  คสล.
  สายหน้าบ้านนางนิยม - หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ชุมชนโคกสูง  หมู่ที่ 9                                                           ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร  คสล.
  พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  สายหน้าวัดโพธิ์ชัย-โคกสูง
  ชุมชนห้วยไผ่  หมู่ที่ 1                                                           ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   2558  รายละเอียดดังนี้

                
                                                                                         ดูประกาศทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
99  หมู่ที่ 6  ถ.น้ำพอง-กระนวน  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
โทร./Fax   0-4344-1909   สายด่วนกู้ชีพ โทร. 090-3549609
                                                                ติดต่อ สำนักปลัด             091-0595041
                                                                           กองคลัง                091-0631802
                                                                           กองช่าง                091-0507413
                                                                           กองสาธารณสุข   091-8642806
                                                                           งานป้องกัน กู้ภัย   091-0614291

Email : lumnampong_kk@hotmail.com
http://www.lumnampong.circlecamp.com