- พรบ. ต่างๆ    
 
   แผนพัฒนาเทศบาล
    - 2556-2558
   
- 2557-2559
    - 2558-2560
   เทศบัญญัติ
    - 2556
   
- 2557
    - 2558
   แผนดำเนินงาน
    - 2556
    
- 2557
    - 2558

 
สายด่วนกู้ภัย

   เหตุด่วน  ไฟไหม้  อุบัติเหตุฉุกเฉิน


       ! โปรดแจ้ง !


 
สายด่วน  กู้ชีพ

        อุบัติเหตุสาหัส  รับ-ส่งผู้ป่วย


        ! โปรดแจ้ง !
 
Visitors

เริ่มดำเนินการ  1 ตุลาคม 2555
"  ลำน้ำพองไร้มลพิษ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีรายได้   เป็นศูนย์กลางการค้าขายและคมนาคม  ปลูกฝังค่านิยมรักท้องถิ่น  "

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั่้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ในกลุ่มที่ 2
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5             จำนวน  1 อัตรา

ข้อมูล  ณ วันที่ 9 เมษายน 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั่้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษา           จำนวน  1 อัตรา

ข้อมูล  ณ วันที่ 9 เมษายน 2558

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือข้าราชการประเภทอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ข้อมูล  ณ วันที่ 9 เมษายน 2558

 


    ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี    รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ    ประจำปี 2558 
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  

 
Clock
 
Google Maps
 
Oil Price (PTT)
 
Weather Report
 
Gold Price
 
Stock
 
Exchange Rate

เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยที่ได้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัด ณ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 
ซึ่งนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  ได้มาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้


เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้ำพองเกมส์  ประจำปี ๒๕๕๘  ขึ้น  ซึ่งจัดการแข่งขัน  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง  โดยการแข่งขันครั้งนี้  เทศบาลตำบลลำน้ำพองได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย ประเภททั่วไป 

เทศบาลตำบลลำน้ำพองจัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ประจำปี ๒๕๕๗
โดยนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้เห็นความเดือดร้องของประชาชนชาวลำน้ำพองที่ประสบปัญหาภัยหนาว  จึงได้จัดโครงการมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชน  ครัวเรือนละ  ๑  ผืน  ได้ทุกครัวเรือน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

- สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  2558   รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา                       ประกาศ ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  2558   รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.
  สายเลียบถนนลาดยาง บ้านห้วยเสือเต้น - บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
  (ฝั่งทิศเหนือ)       บ้านห้วยเสือเต้น   หมู่ที่ 16                              ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สายรอบหมู่บ้าน-หนองลุมพุก     บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8                ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม
  บ้านหนองหญ้ารังกา   หมู่ที่ 7                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สายบึงปากถุงเทียว-คลองส่งน้ำ     บ้านด้วง หมู่ที่ 6                        ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  คสล.พร้อมบ่อพัก
  สายรอบหมู่บ้าน (ทิศเหนือ)     บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5                   ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน   2558  รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
  สายรอบหมู่บ้าน-หนองซองแมว  บ้านห้วยเสือเต้น หมุ่ที่ 3                  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน   2558  รายละเอียดดังนี้

                
                                                                                         ดูประกาศทั้งหมด

 


เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  เชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีเจ้าปู่บึงปากถุงเทียว  ประจำปี 2558
สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
99  หมู่ที่ 6  ถ.น้ำพอง-กระนวน  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
โทร./Fax   0-4344-1909   สายด่วนกู้ชีพ โทร. 090-3549609
                                                                ติดต่อ สำนักปลัด             091-0595041
                                                                           กองคลัง                091-0631802
                                                                           กองช่าง                091-0507413
                                                                           กองสาธารณสุข   091-8642806
                                                                           งานป้องกัน กู้ภัย   091-0614291

Email : lumnampong_kk@hotmail.com
http://www.lumnampong.circlecamp.com