สายด่วนกู้ภัย

   เหตุด่วน  ไฟไหม้  อุบัติเหตุฉุกเฉิน


       ! โปรดแจ้ง !


 
สายด่วน  กู้ชีพ

        อุบัติเหตุสาหัส  รับ-ส่งผู้ป่วย


        ! โปรดแจ้ง ! 
    คู่มือบริการประชาชน
   รวมพระราชบัญญัติ
   แผนพัฒนาเทศบาล
   เทศบัญญัติ
   แผนดำเนินงาน
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง   ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มา ประมวลสรุปผลการทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 
Visitors

เริ่มดำเนินการ  1 ตุลาคม 2555
"  ลำน้ำพองไร้มลพิษ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีรายได้   เป็นศูนย์กลางการค้าขายและคมนาคม  ปลูกฝังค่านิยมรักท้องถิ่น  "

เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ได้จัดกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา  นำโดยนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  พร้อมด้วยสมาชิกสภา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพองได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้ได้จัดออกทอดเทียนจำนวน  11  วัด ในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง   จัดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558
 

 
Clock
 
Google Maps
 
Oil Price (PTT)
 
Weather Report

เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ได้จัดโครงการ  ถนนปลอดภัย  เทิดไท้องค์ราชินี  ในวันที่ 18  สิงหาคม 2558  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลลำน้ำพองได้ขับขี่และใช้ถนนอย่าง ปลอดภัย โดยมีนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้


พิธีบวงศรวงศาลเจ้าปู่บึงถุงเทียว  ประจำปี ๒๕๕๘  นำโดยนางสาวศิรประภา  เต็มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง  ได้เป็นประธาน  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานเทศบาล  และประชาชนชาวลำน้ำพองมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


    ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี    รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ    ประจำปี 2558  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  โดยจัดเป็นประเพณีทุกปี  ซึ่งได้ออกรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทุกชมชนตามหมู่บ้านต่างๆ นำโดยนางสาวศิรประภา  เต้มธนกิจไพศาล  นายกเทศมนตรีตำบลลำนำ้ำพอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และพนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง


- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ    
  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง                                ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558   รายละเอียดดังนี้     แบบแปลนก่อสร้าง

- สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558      ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558  รายละเอียดดังนี้

-  สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง และพนักงานเทศบาล                      ประกาศ ณ วันที่  10  กันยายน  2558       รายละเอียดดังนี้ 

-  จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 
    ประจำปี  2558 (โต๊นักเรียนและโต๊ะโรงอาหาร)                        ประกาศ ณ วันที่  19  สิงหาคม 2558       รายละเอียดดังนี้


- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558         ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558      รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล
  ลำน้ำพอง ประจำปี 2557(ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา
  และครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์)                                           ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม 2558      รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
  ประจำปี  2557  (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)                   ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2558     รายละเอียดดังนี้

- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร  คสล.
  จากสี่แยกกลางบ้าน - หน้าบ้านนางนิยม  ชุมชนโคกสูง  หมู่ที่ 17       ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   2558  รายละเอียดดังนี้
                
                                                                                         ดูประกาศทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
99  หมู่ที่ 6  ถ.น้ำพอง-กระนวน  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
โทร./Fax   0-4344-1908   สายด่วนกู้ชีพ โทร. 090-3549609
                                                                ติดต่อ สำนักปลัด                       -
                                                                           กองคลัง                091-0631802
                                                                           กองช่าง                083-6738923
                                                                           กองสาธารณสุข   083-0805712
                                                                           งานป้องกัน กู้ภัย   091-0614291

Email : lumnampong_kk@hotmail.com
http://www.lumnampong.circlecamp.com